ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

H Άννα Καραμανλή γεννήθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και μεγάλωσε στη Θεσσαλον��κη.

Ειναι μητέρα 2 παιδιών του Σ��ρατή και της Ελισάβετ. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε ε��εργά με τον αθλητισμό και κατάφ��������������������ρε να ξεχωρίσ���� στον ελ��ηνι��ό στίβο κ��ρδίζο��τα���������� διαδοχικά πρωτ��θλήματ�� στο Α����μ�������������������� εις μήκος. Α��������α��������������������ε��χθηκε Βαλκανιονικης ενω υπήρξε μέλος της Εθνικής Ομάδας Στίβου επι σειρα ετών και συμμετεί��ε με τα ελληνικά χρώματα σε Μεσ������γ��ια��ού�� , Ευρωπαϊκα κυπελ��α και δι��θν����ις διοργανώσεις. Ολα αυτ�������� ��έχ������������ τ����ς αρχές της δεκαετ��ας του ���90 που την κερδίζει η αθλητ����κή δημ��������σιογρ������α ��α�� ο χώ��ος της τηλεόρα��ης. Ε��να�� πτυχιούχος Γυμναστικής Ακα��ημίας (ΤΕΦΑΑ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου added information Θεσσαλονίκης και α��όφ��ιτος της Σχολής Δημο��ιογραφία�� «Μπόνα». Μιλάει ����γγ��ικ������ και Ισπα��ι����ά. Σ��μ������ρα είναι υ��ο��ήφι�� Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο της Σπάρτης ����άν�� στο επιστ��μονι����ό αντικείμενο: «Ο ρ��λος των ����.Μ.Ε. στη���� καταπολέμηση ��������η���� βίας στα γήπεδα».

��ε��ίνησε την δη����οσιογ��αφικ���������� τ��ς καριέρα ����τη���� Ε��Τ3 (1991) ως πα��ο����σι����σ��ρι�� της ����λ��τικής εκπομπής «��το Στάδιο Κ��ποτ��». Έχει διατελέσει Αρχισυντάκτρια Α����λητικού Δελτίου Ειδήσε��ν στην ΕΡΤ (1994-2009) και παρου��ιάστρια του κεντρικού Δελτίου ��τ���� ��ΡΤ (1995-2012). Έχει υπάρξει η ������ρώτη γυναίκα παρουσι����στ����������ια στην ������κ��ομ�������� «Αθλητική ��υρι��κή» (2004-2009). Ε��ναι τακτικό μέλος της ΕΣΗ��Α και του ΠΣΑΤ.

�� πολιτική ήτ���� το επόμενο «στοίχημα» αφο�� τ��ν ενδιέφερε πάντα η ενασχόληση μ���������������� τα ��οινά. Είναι μέλος της Πολιτικής ��πιτροπής της Ν��ας Δημοκρατίας από το 2007 και ή��αν υποψήφια Α��τιπερ��φερειάρχης Δυτικής Αθ��νας, ����ε τ��ν πα��������άταξη «Αττι��ή Νέα Προοπτικ��»το 2010. ����ξελέ������η 2η Ν����μαρχιακή Σύμβο����ος (2006-2010), με την πα��άταξη «Υπερνομαρχία Δρά����ς».

Στι�� εκλογέ���� ��ης 6ης ����α��������υ 2012 ��������������λέγη γι�� πρ��τη φορ�� Βου��ευτή�������� Β΄ Α����ηνών με τη Ν.Δ. Μέχρι σήμερα α��κε�� με συνέπ��ια το κοινοβο��λ��υτι��������ό τ����ς έργο μέσα και έξω απ�������� τα έδρανα της Βουλής.

Συμμετέχε�� στη ��ιαρ��ή Επ��τ��οπή Μ��ρ��ω��ικώ���� Υποθέσεων, στην Ε��ιτροπή για ��ην Παρακολούθηση το�� Συστήματος ��οινων��κής Ασφάλισης, στην Ειδι��ή Μόνιμη Επ��τ��ο��ή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτω�� του ����νθρώπου ������αθώς και ������������την Υποεπιτροπή για ��α θέμ��τα των ατόμων important source με αναπ��ρ��α.

Τον λιγ��στό ελεύθερο χρόν�� τ��ς ��ον αφιερώνει σ��α παιδιά ������ης, τα βιβλία ��αι τα ταξίδια, ��νώ σ����μαντική ��έση στην κα��διά της κρατάει μέ��ρι σήμερα ο α������λητισμός.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ → VIDEO →